Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KERESZTURY DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
8284 Nemesgulács, József Attila u. 72.
 
FELHÍVÁS
A Balatonfüredi Tankerület fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2020. április 06. - 24. között, a jelzett napokon 
8.00 - 12.00 óra között
6 7 8 15 16  17 20 21 22 23 24
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek TAJ-kártyáját,
és a szülő személyi igazolványát kell bemutatni.
 
Kérjük, a járványhelyzet miatt előzetesen egyeztessenek velünk a 06 87 533-007-es telefonszámon, hogy a torlódást el tudjuk kerülni.
 
Szájmaszk és védőkesztyű használata kiemelten fontos!
 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balatonfüredi Tankerület igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
 
Hoffmann Ottó
intézményvezető
 
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
 
Település: Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács

 

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola

8284 Nemesgulács, József Attila u.72., Tel.: 87/533-007,  Fax:87/433-268

E-mail: kdiskngulacs@gmail.com

 

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

  • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
  • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
  • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
  • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
  • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
  • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.
Kedves Szülők!
Az új digitális oktatással kapcsolatban néhány fontos információ.
Nevelőtestülettel megbeszéltük az új munkarenddel kapcsolatos feladatokat.
- Kérjük Önöket, hogy figyeljék KRÉTA felületet az Önök által megadott e-mail címre érkező leveleket, az intézmény facebook oldalát, a honlapunkat! Valamennyi felületen megjelennek az információk.
- Kollégáim (osztályfőnökök, szaktanárok ) felveszik Önökkel, a kapcsolatot. Amennyiben ez nem történt meg, kérem hívják az iskolát.
- Akinek tanszere az intézményben maradt, jöjjön érte, ezen a héten, munkanapokon 8.00-10 óráig.
- Általános kérdésekkel az osztályfőnököket lehet keresni, de szaktárgyi kérdésekkel a szaktanárhoz forduljanak, ő fog tudni segíteni.
- Javasoljuk, hogy jelen körülmények között is legyen napirendje a gyerekeknek.
- A felső tagozatosok a tananyagot egy hétre előre, napi bontásban fogják megkapni.
- Az alsó tagozatosok tantárgytól, osztályfokozattól függően kapják a tananyagot.
- Kollégáim 8-12 óráig rendelkezésre állnak, segítenek a tananyag feldolgozásban, lehet kérdezni.
- Kérdéseikkel bátran keressenek engem is.
Előre is köszönöm támogató együttműködésüket!
Aki étkezést kér gyermeke részére a nemesgulácsi önkormányzatnál jelezheti. Káptalantótiba és Kisapátiba a falubusszal kiszállítják, egyéb helyen lakók az iskola udvarában lévő konyhán vehetik át, az ott kapott tároló edényben! Éthordót nem fogadnak be!
--
Üdvözlettel: Hoffmann Ottó intézményvezető
 
 

Sikeres tanulóink

2019.03.27

2019 március hónap sikres tanulói!

 

Szakközépiskolai képzés

2019.02.25

 

Iskola gyümölcs és iskolatej program

2015.11.18

Az iskolagyümölcs program folytatódik a 2018-2019. tanévben is. Az 1-6 évfolyamokba járó tanulók heti négy alkalommal kapnak gyümölcsöt, ivólét vagy zöldségfélét. 

Az iskolatej programban az általános iskolai tanulóink heti négy alkalommal kapnak tejterméket.

 

Képgaléria

Keresztury Hírmondó

Dátum: 2019.03.27
Fénykép: 6
Mappák: 0
 

Fényképek