Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megtekinthető dokumentumok:

 

 

SZABÁLYZAT

a dohányzási tilalom betartásáról

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (9) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatási intézményekre érvényesülő dohányzási tilalom betartása érdekében, intézményvezetői jogkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el.

 

1.      A szabályzat hatálya

 

            A szabályzat hatálya a Keresztury Dezső Általános– és Szakiskola

(8284 Nemesgulács, József Attila u.72) közoktatási intézményre – továbbiakban: intézmény – terjed ki.

            A szabályzat hatálya kiterjed minden személyre, aki az intézmény területén tartózkodik.

 

2.      Dohányzási tilalommal érintett területek

 

Az intézmény teljes területén, mind a zárt légterekben (épületen belül), mind a nyílt légterekben (pl. udvaron) tilos a dohányzás.

Az intézmény közvetlen környezetében tilos a dohányzás a bejáratok előtti 5 méteres körzetben, valamint a közterületre nyíló földszinti, félemeleti ablakok előtt és ezek 5 méteres körzetében.

 

3.      Figyelmeztetés a dohányzási tilalomra

 

Az intézmény területén érvényesülő dohányzási tilalomra, az intézmény valamennyi bejáratánál, szembetűnő felirat elhelyezésével kell figyelmeztetni a belépő személyeket.

A feliratok elhelyezéséért és azok folyamatos fennmaradásáért az intézményvezető a felelős.

A felirat szövegét, a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4.      Tájékoztatás a dohányzási tilalomról

 

A dohányzási tilalomról tájékoztatást kell adni az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának, tanulójának, a tanulók szüleinek és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló külső személyeknek.

A foglalkoztatottakat, a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, az intézményvezető tájékoztatja a dohányzási tilalomról és megszegése következményeiről.

A tanulók és a tanulók szüleinek tájékoztatásáért a tanulócsoportok vezetői a felelősek.

A dohányzási tilalom és megszegése következményeiről, a házirend ismertetésekor, azzal azonos módon kell a tanulókat és a szüleiket tájékoztatni.

Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló külső személyek (pl. külső szolgáltatók, helyiségbérlők) tájékoztatásáért a szerződéskötésre jogosult személy a felelős.

Az intézmény területén rendszeres jelleggel munkát végző szolgáltatókat jelen szabályzat átadásával kell tájékoztatni.

A dohányzási tilalomra vonatkozó tájékoztatások megtörténtét az intézményvezető szeptember és február hónapokban ellenőrzi, továbbá eseti jelleggel bármikor ellenőrizheti.

 

5.      Felelősség a dohányzási tilalom betartásáért és betartatásáért

 

A dohányzási tilalom betartása az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának alapvető kötelessége. A dohányzási tilalom megsértése, a közalkalmazottak vonatkozásában fegyelmi vétségnek minősül.

A tanulók vonatkozásában, elsődlegesen a felügyeletet ellátó személy a felelős a dohányzási tilalom betartásáért.

A nem tanuló személyek vonatkozásában, elsődlegesen az intézményvezető

a felelős a dohányzási tilalom betartásáért.

 

6.      Eljárás a dohányzási tilalom megsértése esetén

 

A foglalkoztatott – ideértve az intézmény területén rendszeres jelleggel munkát végző szolgáltató foglalkoztatottját is –, a dohányzási tilalom megsértésének közvetlen tapasztalása esetén, köteles felszólítani a jogsértőt, a dohányzás azonnali abbahagyására.

A felszólítás eredménytelensége esetén az alábbi személyeket kell értesíteni:

a) ha a jogsértő tanuló, akkor az intézményvezetőt, vagy helyettesét,

b) ha a jogsértő nem tanuló, akkor az intézményben tartózkodó vezetőt.

Az értesített személy – eljárási jogosultságának közlésével és a lehetséges következmények ismertetésével – ismételten felszólítja a jogsértőt a dohányzás azonnali abbahagyására. Ennek eredménytelensége esetén

a) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedést alkalmaz, vagy az arra jogosultnál ilyet kezdeményez,

b) a 14. életévét betöltött, a dohányzási tilalmat három vagy több alkalommal megszegő tanulóval szemben fegyelmi eljárást indít, vagy az arra jogosultnál ilyet kezdeményez,

c) jogsértő munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást indít, vagy az arra jogosultnál ilyet kezdeményez,

d) a nem tanuló jogsértőt felszólítja az intézmény, illetve az intézmény közvetlen környezetében történő dohányzás esetén a tiltással érintett terület azonnali elhagyására.

Amennyiben a jogsértő személyazonossága nem ismert, úgy a 6. a), b) pont szerint értesített személy, a törvényben foglalt felhatalmazásra hivatkozással, jogosult a név és a lakcímadat hitelt érdemlő közlését kérni a jogsértőtől.

 

7.      Záró rendelkezések

 

A szabályzat 2012. április 1-jén lép hatályba.

A szabályzat szövegét, a házirenddel azonos módon kell nyilvánosságra hozni.

 

 

Nemesgulács, 2012. április 1.

 

 

Hoffmann Ottó

      igazgató

 

 

1.      számú melléklet a dohányzási tilalom betartásáról szóló szabályzathoz

 

A dohányzási tilalomra figyelmeztető felirat szövege:

 

A nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény alapján a következő közforgalmú intézményekben: közoktatási intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, valamint egészségügyi szolgáltató zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is tilos a dohányzás.

 

 

 

 

 

Nemesgulács, 2012. április 1.


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.